Artykuły

ARTYKUŁ 1.

Doceniamy, nie oceniamy.

Dążąc do ciągłego rozwoju i zapewnienia naszym Uczniom jak najlepszych warunków do nauki, nasza placówka realizuje projekt „Szkoła bez ocen”, którego nadrzędnym celem jest wsparcie Dziecka w jego naturalnym rozwoju. Szkoła bez ocen to szkoła pozbawiona rywalizacji i lęku przed oceną, skupiona na pracy projektowej, zaangażowaniu i wzajemnej pomocy. Każdego dnia tworzymy na wielu płaszczyznach dostosowanych do Dzieci przyjazne środowisko edukacyjne.  Nasi nauczyciele skupiają się na udzieleniu informacji uczniowi i wydobyciu od ucznia informacji o tym, co już potrafi, a z czym ma trudność. Nauczyciel jest przewodnikiem, który daje wskazówki i drogowskazy, dostrzegając potencjały i zainteresowania dziecka, wzbudzając  w nim motywację wewnętrzną do dalszej samodzielnej i owocnej pracy. U nas nie ma ocen, które stygmatyzują i stwarzają pole do wzajemnych porównań.

W naszej codziennej pracy widzimy przede wszystkim Dziecko i potencjał jaki   w sobie kryje.

 

ARTYKUŁ 2.

Współczesna szkoła jeśli tylko chce, może mocno ewoluować i zmieniać sposób funkcjonowania. Dzięki rozwojowi wielu dziedzin naukowych wiem dziś znacznie więcej na temat prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży oraz oddziaływaniu rywalizacji na ich samoocenę. Dotychczas szkoła kojarzyła się z ocenami, a co za tym idzie nierzadko z walką dzieci (i rodziców) o to, kto zdobędzie najwyższy stopień z danego sprawdzianu czy przedmiotu. Dlatego mając na uwagę zmiany społeczne zachodzące we współczesnym świecie, zdecydowaliśmy się odejść od tradycyjnie pojmowanego oceniania uczniów i bardziej skupić się na ich docenianiu i rozwijaniu potencjałów, wykorzystując w naszej pracy Ocenianie Kształtujące, które według licznych badań jest jednym z najskuteczniejszych i najbardziej efektywnym sposobem podnoszenia osiągnięć uczniów.

Najważniejsze elementy pracy nauczycieli w OK:

 • Cele

Nauczyciel planując lekcje zastanawia się, jakie cele chce zrealizować z uczniami podczas zajęć i określa, co chce, aby uczniowie osiągnęli. Cel formułowany jest w taki sposób, aby stał się zrozumiały dla każdego ucznia. Pod koniec lekcji wraz z uczniami nauczyciel sprawdza, czy cel został osiągnięty.

 • Kryteria oceniania

Nauczyciel ustala kryteria oceniania opisując co konkretnie będzie brał pod uwagę przy ocenie pracy ucznia. W opisie kryteriów mogą też brać udział uczniowie, co daje pewność, że dokładnie zrozumieli założenia i wymagania, dzięki czemu mogą się odpowiednio przygotować i pracować. Nauczyciel konsekwentnie ocenia tylko to, co wcześniej zapowiedział.

 • Efektywna informacja zwrotna

Nauczyciel zamiast  oceny sumującej przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy. Informacja zwrotna zawiera wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia, odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę, i w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej. Informacja zwrotna musi być ściśle związana z kryteriami oceniania określonymi przed wykonaniem zadania.

 • Pytania kluczowe i angażujące ucznia

Pytania kluczowe skłaniają uczniów do myślenia, ukazują im szerszy kontekst omawianego zagadnienia, zachęcają do poszukiwania odpowiedzi i silniej angażują w naukę. Zadawanie pytań w ocenianiu kształtującym polega na włączaniu wszystkich uczniów w myślenie nad rozwiązywaniem problemu postawionego przez nauczyciela.

 • Różnica pomiędzy oceną sumującą a kształtującą

Ocena kształtująca uświadomią uczniowi, co zrobił dobrze, co źle i jak może poprawić swoją pracę. W ocenianiu kształtującym ocena sumująca jest oddzielona od oceny kształtującej, uczeń otrzymuje mniej ocen, a częściej informację zwrotną i wskazówki od nauczyciela.

 • Budowa atmosfery uczenia się we współpracy z uczniami i rodzicami

Budowanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się przejawia się większym poczuciem własnej wartości uczniów, ich samodzielnością, zaangażowaniem w proces uczenia się, a także umiejętnością współpracy oraz bardziej świadomym i odpowiedzialnym uczeniem się. Rodzice są partnerami i pomocnikami nauczyciela w nauczaniu swoich dzieci, motywując do działania i wspierając proces edukacyjny.

 • Ocena koleżeńska i samoocena

Na podstawie podanych i skonkretyzowanych kryteriów nauczania uczniowie mogą recenzować swoje prace, a także dawać sobie informacje zwrotne dotyczące danej pracy czy projektu. Jeżeli uczeń sam potrafi ocenić, ile się nauczył i co jeszcze musi zrobić, aby osiągnąć cel, to pomaga mu to w procesie uczenia się i czyni z niego aktywnego i odpowiedzialnego uczestnika tego procesu.

 

ARTYKUŁ 3.

A co po lekcjach?

Nasza szkoła dysponuje bogata ofertą zajęć pozalekcyjnych, które umożliwiają rozwój talentów i zainteresowań naszych uczniów, rozwijają kreatywność oraz uczą ich współpracy, pomagania i bezinteresowności.

Zajęcia bezpłatne:

 • Wolontariat szkolny
 • Wolontariat uczniowski – wzajemna pomoc w nauce
 • Ceramika

Zajęcia płatne:

 • Karate
 • Zapasy
 • Język angielski – Early Stage
Skip to content