PROGRAM WOLONTARIATU
dla oddziałów I-VIII 
Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie

Program jest zgodny z Podstawą prawną
Ustawa z 14 grudnia 2016 r. ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) 
 art. 2 ust. 12,art. 68 ust. 1 pkt 9, art. 85 ust. 6 i 7, art. 98 ust. 1 pkt 21.Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.).
Wolontariat oddziałów I-III działa we współpracy z wolontariatem w oddziałach IV-VIII oraz Samorządem Uczniowskim.

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

          Wolontariat – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.

          Wolontariusz – osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

GŁÓWNE ZAŁOŻENIA:

 Głównym celem Szkolnego Wolontariatu jest wychowywanie dzieci i młodzieży w poczuciu aktywnego działania na rzecz drugiego człowieka.
Wolontariat to działania, które promują spędzanie czasu w pożyteczny sposób, integrują i przede wszystkim uwrażliwiają na potrzeby środowiska lokalnego. Uczestnictwo w wolontariacie jest również możliwością rozwinięcia zainteresowań oraz zdobycia doświadczenia i konkretnych kompetencji, które mogą ukształtować dalszą ścieżkę edukacyjną lub zawodową ucznia.

 CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz jej propagowanie.
 2. Kształtowanie postaw prospołecznych.
 3. Uwrażliwienie na cierpienie, samotność i potrzeby innych.
 4. Umożliwianie młodym podejmowania działań pomocowych na rzecz niepełnosprawnych, chorych, samotnych.
 5. Rozwijanie tolerancji i empatii.
 6. Inspirowanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i rozwijania własnych zainteresowań.
 7. Możliwość wykorzystania własnych umiejętności i doświadczeń a także zdobywanie doświadczenia w nowych dziedzinach.
 8. Pomoc rówieśnikom w trudnych sytuacjach.
 9. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieży.
 10. Zawieranie nowych i wartościowych przyjaźni.
 11. Ukazywanie młodzieży obrazu współczesnego świata wraz z pojawiającymi się w nim problemami (takimi jak: wojny, głód, brak wody pitnej, niewola, handel ludźmi, niewolnicza praca dzieci).
 12. Promowanie życia bez uzależnień,
 13. Prowadzenie grup wsparcia dla wolontariuszy.

OBSZARY DZIAŁANIA:

Środowisko szkolne:

 1. Zajęcia z wychowawcą poświęcone idei wolontariatu.
 2. Organizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce.
 3. Organizowanie pomocy uczniom pochodzących z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.
 4. Organizowanie różnych akcji w zależności od pojawiających się potrzeb.

Środowisko pozaszkolne:

 1. Akcje charytatywne wspierające instytucje, fundacje, stowarzyszenia
  i osoby prywatne o zasięgu lokalnym i ogólnopolskim.
 2. Nawiązywanie kontaktów z instytucjami lokalnymi i prowadzenie działań na ich rzecz.
 3. Nawiązywanie współpracy z organizacjami pozarządowymi
  lub instytucjami potrzebującymi wsparcia wolontariuszy jak np. szpitale, domy dziecka, schroniska dla zwierząt, domy kultury (np. stałe działania w klubie seniora, organizacja wieczorków literackich w bibliotece, organizacja cyklicznych warsztatów dla dzieci z domów dziecka lub pobliskich przedszkoli).

 Widząc efekty swoich działań w otaczającej przestrzeni, uczniowie poczują się jeszcze bardziej związani ze swoją szkołą i przede wszystskim współodpowiedzialni za jej stan.

CECHY WOLONTARIUSZA:

 • pełen optymizmu i chęci do działania;
 • zmotywowany do niesienia pomocy innym;
 • odważny;
 • empatyczny;
 • otwarty na ludzi;
 • kulturalny;
 • odpowiedzialny;

REALIZOWANE ZADANIA:

 1. Opracowanie planu pracy wolontariatu..
 2. Nawiązanie współpracy z Dyrekcją szkoły, wychowawcami i nauczycielami, pracownikami szkoły, Samorządem Uczniowskim i Radą Rodziców.
 3. Przybliżenie młodzieży idei wolontariatu podczas spotkań i godzin wychowawczych.
 4. Umożliwianie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 5. Poznanie obszarów pomocy.
 6. Poznanie zasad pracy i etyki działalności woluntarystycznej.
 7. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.
 8. Wywieszanie plakatów zachęcających młodzież do włączenia się w pracę wolontariatu.
 9. Zamieszczanie informacji o działalności Szkolnego Koła Wolontariatu na stronie internetowej szkoły.
 10. Zachęcanie uczniów do działań w szkolnym wolontariacie podczas rozmów prowadzonych przez nauczycieli i doświadczonych wolontariuszy.
 11. Udział w Finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 12. Spotkanie z przedstawicielem Polskiego Czerwonego Krzyża.
 13. Szkolenia członków wolontariatu w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 14. Systematyczne zebrania członków wolontariatu.
 15. Pomoc najuboższym rodzinom, samotnym, chorym i osobom starszym przy współpracy z miejscową parafią.
 16. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 17. Monitorowanie działalności wolontariuszy.

 

           PLANOWANE DZIAŁANIA W RAMACH WOLONTARIATU W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:

 1. Zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu.
 2. Udział w akcji Sprzątanie Świata.
 3. Obsługa punktu odżywczego podczas zawodów triathlonowych IRONMAN 70.3 Warsaw.
 4. Udział w akcji Rodacy- Bohaterom. Pisanie kartek  i listów pamięci dla Kombatantów i Rodaków z Kresów.
 5. „Oddech dla Dominiki” – zbiórka pieniędzy na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla  3-letniej dziewczynki z wadą tchawicy (podczas Finału Poland Bike Marathon).
 6. Z okazji Dnia Wszystkich Świętych – uczczenie pamięci znanych rodaków i bohaterów narodowych a także ludzi, o których najbliżsi już zapomnieli – wyjście na cmentarz, zapalenie zniczy na grobach.
 7. Udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom” – czytanie  fragmentów książek przez uczniów klas starszych dla uczniów klas młodszych.
 8. Organizacja Dnia Wolontariusza w SP210 (5.12) – spotkanie z Wolontariuszem.
 9. „Marzycielska poczta” – pisanie i wysyłanie kartek świątecznych chorym dzieciom.
 10. Udział w akcji „Szlachetna Paczka” – zbiórka darów dla rodzin potrzebujących.
 11. “Góra grosza” – zbiórka monet o niskich nominałach w celu zakupu sprzętu rehabilitacyjnego dla niepełnosprawnych dzieci.
 12. Wsparcie w zbiórce pieniężnej Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 13. Organizacja akcji „Zaczytani” – zbiórka książek.
 14. „Uniwersytet Dzieci”- wsparcie podczas organizacji sobotnich warsztatów przyrodniczych, artystycznych i technicznych dla dzieci objętych opieką fundacji.
 15. Pomoc dla schroniska w Judytowie. Zbiórka środków czystości, smyczy, obroży, suchej karmy,  starych prześcieradeł, kołder , poduszek.
 16. Dyżury przed lekcjami i po lekcjach: czytanie bajek młodszym, gry i zabawy zorganizowane w świetlicy szkolnej lub na boisku szkolnym.
 17.  „Pogotowie lekcyjne”- organizowanie pomocy kolegom z młodszych klas w odrabianiu lekcji i redukowaniu różnic edukacyjnych.

Podsumowanie akcji

Plan ma charakter otwarty i może ulec zmianie.

ZEBRANIA CZŁONKÓW WOLONTARIATU:

Spotkanie organizacyjne – wrzesień.

Cele:

 1. Przybliżenie uczniom idei wolontariatu.
 2. Umożliwienie rozpoznania własnych motywacji do pracy.
 3. Poznanie obszarów pomocy.
 4. Zapoznanie z prawami i obowiązkami wolontariuszy.

Spotkania cykliczne – raz w miesiącu.

Cele:

 1. Pogłębianie motywacji.
 2. Organizacja działań.
 3. Tworzenie projektów.
 4. Uzupełnianie „mapy” potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego.
 5. Monitorowanie działalności wolontariuszy.

SPOSOBY EWALUACJI:

 • Sprawozdanie z pracy Wolontariatu na koniec roku szkolnego.
 • Publikowanie informacji na stronie internetowej szkoły i szkolnym Facebook’u.
 • Zdjęcia z imprez i przedsięwzięć.
 • Podziękowania od osób i instytucji.