Historia szkoły

Dzieje naszej szkoły są bezpośrednio związane z trudnymi losami Warszawy i jej dzielnicy- Muranowa, gdzie niemalże każda ulica ma swoją niezwykłą historię.

W październiku 1940 r., niemieckie władze okupacyjne utworzyły getto w Warszawie –  w północnej części miasta, obejmującej obszar ok. 2,6 tys. kilometrów kwadratowych, w tym i Muranów.

To dominacja ludności żydowskiej w tej dzielnicy wpłynęła na decyzję o włączeniu jej do getta podczas II wojny światowej. Granice getta, do momentu jego likwidacji w 1943 r. , wielokrotnie się zmieniały. Po upadku powstania zrównano z ziemią cały Muranów, zostawiając jedynie kościół św. Augustyna, kilka budynków przy ul. Stawki, Dzikiej, Żelaznej, Wroniej, oraz wypalone ściany wojskowego więzienia śledczego Gęsiówka. Na obszarze ok. 2,5 km kwadratowych – tyle liczyła dawna dzielnica północna – zalegało, według różnych szacunków, 3-4 mln m3 gruzu. Zwałowiska sięgały 6-7 metrów ponad poziom ulicy. Władze miejskie postanowiły nie odgruzowywać w całości Muranowa, tylko wznieść nowe osiedle na 3-4 metrowej skarpie gruzów.

W dzielnicy tej znajdowało się też więzienie śledcze ( dziś Muzeum Więzienia Pawiak) , popularnie zwane Pawiakiem (nazwa pochodzi od ulicy Pawiej, przy której znajdowała się brama wjazdowa)  zbudowane w latach 1830-1836 wg projektu znanego warszawskiego architekta Henryka Marconiego.
Więzienie Pawiak ,w tle widoczna nasza szkoła
Zdjęcie Edwarda Falkowskiego z książki „Warszawskie konfrontacje”.Wyd. Sport i Turystyka, 1968r.

W sąsiedztwie tego ważnego dla historii miasta miejsca położona jest nasza szkoła, która powstała w 1958r , a ówczesny  kierownik p. Stanisław Kubacki po raz pierwszy 2 września przywitał w niej dzieci. Właśnie ze względu na to sąsiedztwo szkole nadano 29 maja 1966 r. imię Bohaterów Pawiaka .Pojawiła się też na ten temat wzmianka w prasie.

Choć jesteśmy szkołą nowoczesną, to nie zapominamy o tak ważnej dla nas  tradycji. Kultywujemy pamięć  o bohaterach Pawiaka , organizując rokrocznie Święto Szkoły z okazji nadania jej tego zacnego imienia, spotkania z byłymi więźniami. Dbamy o to miejsce pamięci, ale i pamięć  o tych, którzy tu cierpieli i ginęli. Działający od 27 maja 1977 roku Krąg Upamiętnienia Pawiaka o tym zaświadcza.

Tekst przyrzeczenia

My, członkowie Kręgu Upamiętnienia Pawiaka przyrzekamy, że przez całe życie w domu, szkole i pracy rozniecać będziemy wśród otoczenia zaszczytne ideały miłości ojczyzny, sprawiedliwości społecznej, pokoju między narodami, za które walczyli i cierpieli na Pawiaku nasi przodkowie.

Utrwalać będziemy pamięć i czuwać nad należytym zachowaniem Muzeum i terenu Pawiaka.

Utrzymywać kontakty ze szkołami, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi w celu upowszechnienia wiedzy o więzieniu Pawiak.

Utrwalać będziemy w społeczeństwie pamięć o tym okrutnym miejscu kaźni i zbrodni nad bohaterami Pawiaka od chwili Powstania Styczniowego aż do czasów zbrodni hitlerowskich, zbrodni faszyzmu.

Zbrodni tych nigdy nie zapomnimy.

1963 – 1966

Naprawa latarni na ul. Dzielnej – widok od ul. Karmelickiej. Widoczna ciężarówka Star 20 z podnośnikiem koszowym. W tle budynek Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka przy ul. Karmelickiej 13.

Budynek Szkoły od skrzyżowania ulic Karmelickiej i Dzielnej

Budynek Szkoły od ul. Karmelickiej

Lodowisko przy Szkole Podstawowej nr 210, 1961r.

Uczennice I klasy Szkoły Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka

Każdy z dyrektorów tworzył część historii szkoły, powodował, że rozwijała się, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom swoich uczniów.

Pierwszych uczniów Szkoły Podstawowej nr 210 przywitał pan Stanisław Kubacki 2 września 1958 r.

Po nim stanowisko dyrektora objęła pani Krystyna Trędziuk ( 1969-1977r.)

We wrześniu 1977 r. funkcję dyrektora powierzono pani Helenie Kujawskiej, która sprawowała ją do 1990 r., po niej ( do 2002r.) placówką kierowała pani Anna Pielińska.

W latach 2002-2004 dyrektorem była pani Barbara Karwowska, po niej (przez pół roku) stanowisko to obejmowała pani Jolanta Dankowska.

W latach 2005-2019 szkołą kierowała pani Marzena Tomaszewska.

W 2019 r. stanowisko dyrektora objęła pani Ewa Kalińska.

Skip to content