Szkoła ormiańska

Przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka działa Międzyszkolny Zespół Nauczania Mniejszości Ormiańskiej, który został powołany przez Biuro Edukacji m. st. Warszawy. Zasady i tryb przyjmowania uczniów na naukę języka mniejszości ormiańskiej, jak również naukę historii, geografii i kultury zawarte są w Regulaminie działania Międzyszkolnego Zespołu Nauczania Mniejszości Ormiańskiej przy Szkole Podstawowej nr 210 im. Bohaterów Pawiaka w Warszawie


 1. Organizacja zajęć, o których mowa odbywa się na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów składany na zasadzie dobrowolności w terminach: 
  • Dyrektorowi przedszkola przy zgłaszaniu do przedszkola;
  • Dyrektorowi szkoły przy zgłoszeniu ucznia do szkoły albo w toku nauki w szkole w terminie do 30 kwietnia  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym.
 1. Powyższy wniosek dotyczy całego okresu pobytu dziecka w przedszkolu oraz całego okresu nauki w szkole.
 2. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów lub braku nauczyciela, dyrektor szkoły      nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości w przedszkolu /szkole, występuje do burmistrza dzielnicy, w terminie do 30 kwietnia, z prośbą o zorganizowanie zespołu międzyprzedszkolnego lub międzyszkolnego nauczania języka mniejszości. Dyrektor przedszkola lub szkoły przekazuje burmistrzowi listę uczniów zgłoszonych na naukę języka mniejszości.
 3. Jeżeli z powodu zbyt małej liczby zgłoszonych uczniów (mniej niż 3 uczniów) lub braku nauczyciela burmistrz nie ma możliwości zorganizowania nauczania języka mniejszości w przedszkolu/szkole, występuje (w terminie do 30 czerwca) do dyrektora Biura Edukacji z prośbą o zorganizowanie międzydzielnicowej grupy szkolnej lub przedszkolnej.
 4. Dyrektor Biura Edukacji (w terminie do 30 sierpnia) powołuje zespół nauczania języka mniejszości o charakterze ponad dzielnicowym, w uzgodnieniu z właściwym burmistrzem wskazuje dzielnicę oraz  szkołę, w której dany zespół będzie funkcjonował.
 5. W przypadku rezygnacji z nauki języka ojczystego, historii i kultury kraju pochodzenia ucznia, rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są pisemnie powiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły w której uczeń spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, a dyrektor szkoły ,,macierzystej” powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, w której zorganizowany jest zespół nauczania języka mniejszości lub języka regionalnego.

Pliki do pobrania

 1. O szkole ormiańskiej
 2. Szkolą ormiańska
 3. Program Nauczania Jeżyka Ormianskiego-2017 nowy
 4. WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA
Skip to content