Stypendia i zasiłki 2022/23

Szanowni Państwo,

zgodnie z uchwałą Rady m. st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020r., Zmienione zostały zasady udzielania stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych, które obowiązywać będę począwszy od roku 2022/2023.


Najważniejsze zmiany to:

  • przekazanie kompetencji do rozpatrywania wniosków, wydawania decyzji administracyjnych oraz rozliczania stypendiów ośrodkom pomocy społecznej (OPS) właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.
  • modyfikacja katalogu wydatków możliwych do finansowania w ramach stypendiów szkolnych, w taki sposób, że w ramach tego świadczenia możliwe będzie finansowanie tylko:

a) zakupu podręczników, które nie są udostępniane nieodpłatnie przez szkołę, lektur, encyklopedii, innych książek pomocnych w realizacji procesu dydaktycznego,
b) zakupu komputerów stacjonarnych, laptopów lub tabletów,
c) zakupu biletów miesięcznych lub kwartalnych uprawniających do korzystania z komunikacji miejskiej,
d) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą.

Wzory wniosków o udzielenie ww. świadczeń dostępne są na stronie Biura Edukacji (w zakładce “Dla ucznia i rodzica”->”Pomoc socjalna dla uczniów”). Wypełnione wnioski należy składać lub przesyłać bezpośrednio do OPS w dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania ucznia, przy czym wniosek dotyczący stypendium szkolnego musi zostać złożony/wysłany w ustawowym terminie do dnia 15 września br. 

Zgodnie z obowiązującymi nadal art. 90n ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty wnioskodawcą może być rodzic, pełnoletni uczeń, a także dyrektor szkoły.

Pliki do pobrania

  1. KARTA ZGŁOSZENIA
Skip to content